Εγγύηση των προϊόντων μας


1. Η Εγγύηση των προϊόντων μας καλύπτεται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστικών εταιρειών μέσω εμάς και για περίοδο που αναφέρεται σε κάθε προϊόν, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς. 

2. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις των εταιρειών θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

 

3. Η εγγύηση ισχύει μόνο αν το Πιστοποιητικό Εγγύησης έχει συμπληρωθεί πλήρως, φέρει την σφραγίδα του καταστήματος και συνοδεύεται από το πρωτότυπο τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.

Εμείς ή η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν οι πληροφορίες του Πιστοποιητικού Εγγύησης δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς μετά από την αγορά του προϊόντος από τον καταναλωτή.

 

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά το υ προϊόντος προς επισκευή σε εμάς ή το service της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς επίσης και με την εγκατάσταση το υ προϊόντος και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την επισκευή του.

 

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο service.

 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. επαγγελματική χρήση).

 

7. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

• Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.

• Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο ή από εμάς.

• Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης, υπερβολικών δονήσεων.

• Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.

• Ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του.

• Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την κατασκευάστρια εταιρεία

• Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, λάθος κλιματισμό ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του Αντιπροσώπου.

 

8. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της.

 

9. Η εγγύηση αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του αγοραστή.

 
 
Καρράς Home, Οία 847 02 Σαντορίνη, Τηλ.& Fax 22860 71349 Κιν. 697 6361498